EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Lydsiden
Feedback
Link
Generalforsamling 2004.

Beretning fra OZ9HBOs generalforsamling

Torsdag den 19. februar 2004 blev der afholdt generalforsamling i OZ9HBO. 13 af klubbens medlemmer var mødt op denne aften, og der var en god stemning over hele forsamlingen.
Efter en kort velkomst fra formanden Finn OZ7ABM, blev Martin OZ3MC foreslået som aftens dirigent. Det var der udbredt tilfredshed med og han blev valgt.
Martin takkede for valget og konstaterede at forsamlingen var rettidig indkaldt i OZ og derved erklærede han generalforsamlingen for lovlig. Herefter overgav han ordet til formanden, der aflagde sin beretning.
I formandsberetningen kom Finn omkring de aktiviteter, der har været i det forgangene år, og at det var forløbet godt. Beretningens fulde ordlyd er gengivet i en selvstændig artikel. Bagefter var der et par enkelte kommentarer til beretningen, om hvad formanden selv synes at have opnået for klubben de to år, han har været formand. Dertil svarede Finn, at han på daværende tidspunkt synes klubben manglede fornyelse, og at de yngre medlemmer blev overset, dette har han forsøgt at rette op på. Nu har han så valgt at trække sig, da han gerne vil have mere tid til familien.
Beretningen blev godkendt og dirigenten gik videre til næste punkt på dagsordenen

Næste punkt var regnskabet. Kassereren Anker OZ1JMO fremlagde det reviderede regnskab, der er godkendt af revisoren Leif OZ1EUO den 18. feb. Anker nævnte at OZ6PAC ikke har fået tilskrevet renter, da banken ikke tilskriver renter under fem kroner. OZ9HBO har haft en renteindtægt på 31 kroner. Telefon udgifterne er reduceret da man afmeldte klubbens telefon og internet abonnement først på året. Anker fortalte at klubben havde haft lidt indtægter fra salg af skibsradioen samt fra Vilsund auktionen. Teknik udgifterne er komponentindkøb til PSK31 interface, som vi har ønske om at bygge i klubben. Juleafslutningen har givet et lille overskud.
Af spørgsmål og kommentarer til regnskabet var der kort snak om medlemsstatus, hvem der havde meldt sig ud og hvilke nye medlemmer klubben havde fået. På et spørgsmål vedr. husleje og dets voksende andel af klubbens samlede økonomi, henviste Finn til, at han ville informere herom til sidst på generalforsamlingen.

Da der ikke var modtaget nogen indkommende forslag i år, var dette punkt hurtig overstået og man gik videre til valg til bestyrelsen. Her styrede dirigenten slaget gang på særdeles tilfredsstillende måde. På valg var formand, to bestyrelsesposter, en suppleant og en revisor. Da Finn ikke ønskede at genopstille, foreslog man fra bestyrelsens side Anker OZ1JMO. Han blev enstemmig valgt. Til bestyrelsesposterne blev Finn OZ7ABM og Leif OZ1EUO enstemmig valgt. Karsten OZ2KMP blev enstemmig valgt til suppleant og Johannes OZ7L blev enstemmig valgt til revisor.

Under eventuelt informerede Finn om den kontakt, der er til kommunen om muligheder for at få reduceret vores udgifter til lokale. Man er i bestyrelsen meget opmærksom på, hvor stor en del husleje er i forhold til vores indtægter, og man er i dialog med kommunen for at få klarhed over, hvilke alternativer vi har.

Andet emne var en efterlysning af ideer til aktiviteter i klubben fra formandens side, og en opfordring til at medlemmerne skulle være med til finde på aktiviteter.

Herefter tog dirigenten ordet i form af sin involvering i packetradio og spurgte om de fremmødtes mening om OZ6PACs fremtid, der siden påske 2002 har været placeret hos Per OZ4ABK. Martin spurgte om den skal lukkes, leve videre som blot en node til DXC eller fortsætte med at være BBS. Antallet af brugere er faldet kraftigt de seneste år, årsagen hertil var der delte meninger om blandt de fremmødte. Man sluttede debatten af med, at når klubben har endelig styr på lokalsituationen, vil sysop-gruppen tage en beslutning om OZ6PACs fremtid.

Til sidst fortalte Jan OZ9ABC om den indkøbte campingvogn, og de planer der er for at omdanne den til operatørvogn. Der blev udvist stor interesse for projektet og givet mange tilsagn både om økonomiske bidrag samt om at være med til at sætte den i stand. Så projektet kan snart starte med stor opbakning blandt klubbens medlemmer. Den energiske og positive stemning der var under dette punkt, gav den perfekt afslutning på generalforsamlingen. Her kunne man virkelig mærke sulten efter at komme i gang med et godt forårs projekt.

Generalforsamlingen sluttede ti minutter over ni og bagefter var der kaffe og fastelavnsboller.

Læs formandens beretning.
Se flere billeder fra generalforsamlingen.

oz2kmp

Hosted by: Mira Internet