EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Lydsiden
Feedback
Link
Generalforsamling i OZ9HBO torsdag den 18. februar 2010

Du kan læse formandes beretning for 2009 på næste side.

Den ordinære generalforsamling fandt sted i klublokalerne, og 1JMO, Anker kunne byde 8 fremmødte velkommen.

Til dirigent valgtes 1HQL, Arne, som takkede for valget og kunne oplyse, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derpå gav ordet til formanden. I sin beretning kunne Anker oplyse, at klubben ikke havde deltaget i hverken fyrtårnsweekenden fra Bovbjerg Fyr eller field-day, hvilket ikke skulle opfattes som en bebrejdelse, men en konstatering af, at vi nu engang ikke er flere medlemmer, og det er jo de samme operatører, der trækkes på hver gang. Til gengæld var NAC-testen fra Præstbjerg blevet gennemført i rimeligt omfang – når vejret ellers havde tilladt det.

IOTA-testen, som OZ5RX, Søren havde stået for, var gået over al forventning, og det var værd at følge op på, og det er spændende at se, om der bliver kaldt på os i år. Til det formål skal der bruges nogle antenner til 80 og 40 meter, og der er planlagt nogle klubaftener til fremstilling af disse. Anker ønskede forslag om emner til klubaftenerne.

Beretningen blev godkendt, og næste punkt på dagsordenen var regnskabet, som kunne aflægges af 9HEX, Christian. Bankbeholdningen havde pr. 1. januar 2009 været på 15.223, 42 kr., og pr. 31. december 2009 var beholdningen på 4.779,28 kr. Hertil skal det siges, at der i årets løb havde været indkøbt en ny HF-station samt antenner. Budgettet for 2010 blev fremlagt og viser indtægter på 8.800 kr. og udgifter på 9.250 kr. med et resultat for året på 4.329,28 kr. Generelt er klubben nødlidende på grund af vigende medlemstal. Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, og generalforsamlingen kunne gå over til næste punkt på dagsordenen: valg til bestyrelsen. Der var genvalg til 1JMO, Anker til formandsposten, og da 9HEX, Christian ikke ønskede at fortsætte som kasserer, kunne de fremmødte enes om, at 1JMO, Anker også overtager kassererjobbet – midlertidigt – indtil der dukker et egnet emne op. Der var genvalg til 1EUO, Leif på sekretærposten, og genvalg til 5AFH, Eric som suppleant til bestyrelsen. Revisor er fortsat 1BUR, Ryan.

Under eventuelt, sidste punkt på dagsordenen, ønskede 6SV, Svend en switch-mode strømforsyning, helst spændende fra 70 til 80 volt, som byggeprojekt til klubaftenerne. 5AFH, Eric spurgte til repeateren til 2 meter, som klubben ikke længere har som tilbud til medlemmerne.

Ordstyreren, OZ1HQL, Arne kunne afslutte generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Efter generalforsamlingen var klubben vært ved et mindre traktement, og ikke mindst Arnes hjemmelavede brød med rullepølse forsvandt som dug for solen!

Vy 73 de OZ1EUO, Leif.

Formandens beretning
Hosted by: Mira Internet