EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Feedback
Link
Vedtægter for EDR Holstebro afd.

Vedtaget på generalforsamling d. 19. februar 2009.

§ 1 Afdelingens navn er EDR Holstebro afdeling og er hjemmehørende i Holstebro kommune.
Afdelingens postadresse er den til en hver tid siddende formand. Bestyrelsen kan dog udpege en anden postadresse hvis dette er mere hensigtsmæssigt.
Afdelingens kaldesignal er OZ9HBO.
§ 2 Afdelingens formål er:
 • At samle amatørradio interesserede.
 • At virke for amatørradioens udbredelse.
 • At arbejde for en forbedring af amatørernes arbejdsvilkår.
 • At støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre den tekniske kunnen.
 • At repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og over for myndighederne.
 • At virke for det sociale liv samt fællesskabet blandt interesserede.
Afdelingen er uafhængig af partipolitik.

Foreningen tegnes af formanden sammen med sekretæren eller kassereren.

§ 3 Som medlem kan optages enhver amatørradiointeresseret.
Såfremt flere medlemmer tilhører samme husstand, og et af disse betaler fuldt kontingent, kan de øvrige optages som familiemedlemmer til et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Alle medlemmer har stemmeret.
§ 4 Et medlem, der gennem sin færden og optræden modvirker afdelingens formålsparagraf, kan af bestyrelsen ekskluderes uden forudgående varsel. Eksklusionen skal dog godkendes på den førstkommende generalforsamling, inden den offentliggøres.
§ 5 stk. 1
Afdelingens regnskabsår er fra 01.01 til 31.12. Det reviderede regnskab skal godkendes på generalforsamlingen.
Foreningens midler opbevares på bankkonto, kassereren har dog lov til, at ligge inde med et beløb fastsat af bestyrelsen.
Der betales et årligt kontingent. Størrelsen af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskontingentet betales årsvis forud. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 2 måneder efter den fastsatte termin, slettes vedkommende af medlemslisten.
Kontingent reduktion kan søges hos og bevilges af bestyrelsen.

stk 2
Adgang til generalforsamlingen gives kun mod forevisning af gyldig kontingentkvittering for det år, i hvilket generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 6 Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer, sekretær samt 1 suppleant. De skal alle være medlem af landsforeningen EDR, og formanden skal have A-licens. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år. Suppleanten dog 1 år. Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
§ 7 Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, med mindst følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af:
  1. Formand (lige år), kasserer (ulige år).
  2. Sekretær (ulige år).
  3. Suppleant.
  4. Revisor.
 6. Eventuelt.
§ 8 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse i "OZ" eller skriftligt 14 dage før generalforsamlingen finder sted. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag kræver almindeligt flertal for at blive vedtaget. Undtaget er forslag til vedtægtsændringer der kræver 2/3 flertal af de fremmødte for at bliver vedtaget.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis flertallet af bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Afholdelse sker senest en måned efter begæringen. Indvarsling skal ske skriftligt mindst 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling afholdes med angivelse af dagsorden.
§ 10 Afdelingens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor dette er særligt fremhævet i indkaldelsen og hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens midler skal ved ophør tilgå handicapudvalget under Eksperimenterende Danske Radioamatører.

Hosted by: Mira Internet